• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ
 2016. január 1-jétől megváltozott az ingatlanok után fizetendő építményadó mértéke és kiszámításának módja. A kedvezmények igényléséhez a csatolt dokumentum kitöltése szükséges.

A lakás célú ingatlanok esetében – a bejelentett személyek számától függetlenül – egységesen 240 Ft/m2 az adó mértéke.

Az új rendelet értelmében, az életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan kedvezményben részesülnek a gyermekes családok és a nyugdíjasok.

Amennyiben Ön gyermek- illetve nyugdíjas kedvezmények igénybevételére jogosult, a kedvezményekre vonatkozó Nyilatkozatát 2016. január 31-ig benyújthatja levélben, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

A tájékoztató levelek címezetlen küldeményként kerülnek kézbesítésre Dunakeszi valamennyi háztartásába. A válaszleveleket a lakosság 2016. január 31-ig bérmentesítés nélkül feladhatja.

Amennyiben január 31-ét követően kerül sor a nyilatkozat benyújtására, abban az esetben a március hónapban kiküldésre kerülő határozat a 240 Ft/m2 adómértékkel számított építményadó összegét kedvezmény nélkül tartalmazza, azonban az utólag benyújtott nyilatkozatok alapján az építményadó összege később kerül módosításra.

Bővebb tájékoztató és a kedvezményre vonatkozó nyilatkozat.

Tájékoztató és nyilatkozat pdf formátum

 Építményadó bavallás

Az alább olvasható ügyleírás frissítése folyamatban van, szíves türelmüket kérjük!

 

     

 

     
     

 

 

 

     

Ügyleírás:

Az adó tárgya:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya:

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos az adóalanyiság átvállalásáról megállapodást nyújthat be az adóhatósághoz, ennek hiányában a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése:

Az adókötelezettség a tulajdonjog/vagyoni értékű jog megszerzését – új építmény esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését – követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

Adómentességek:

Adómentes az építményadó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, és a magánnyugdíjpénztár abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. További feltétel, hogy az adóalanyok számára mentesség csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

 Mentes az adó alól:

- a szükséglakás,

- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,

- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Az adó mértéke

Lakás céljára szolgáló épület, épületrész és üdülő esetén, az adó évi mértéke az építmény teljes hasznos alapterülete után 240 Ft/m2.

Nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén az építmény teljes hasznos alapterülete után:

- kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló építmény esetén: 800 Ft/m2

- az előző pontbabe nem sorolható építmény esetében: 600 Ft/m2

 

Rendeleti adókedvezmények

Lakás céljára szolgáló épület, épületrész és üdülő esetén adókedvezményben részesül az

- a magánszemély és nem magánszemély adóalany, amennyiben az érintett ingatlant magánszemélyek életvitelszerűen ( ténylegesen ) lakásként használják.

Az adókedvezmény mértéke:

1 eltartott gyermek esetén 20 %,

2 eltartott gyermek esetén 40 %,

3 eltartott gyermek esetén 60 %,

4 vagy ennél több eltartott gyermek esetén 80 %

Nem lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amelyet nem gazdasági tevékenység folytatására hasznosítanak – kivéve az üdülőket, a műtermeket, a stúdiókat, önálló helyrajzi számon feltüntetett padlásokat, a pihenőházakat, az irodákat, az üzlethelyiségeket - a magánszemély adóalanyt 75 %-os adókedvezmény illeti meg.

A nyugdíjas magánszemély adóalany az életvitelszerűen (ténylegesen) is lakóhelyéül szolgáló lakása után a fenti kedvezménnyel csökkentett számított adóból tulajdoni hányadának megfelelően további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezményre jogosult adóalany a kedvezménnyel kapcsolatos változásokat a változást követő év január 15. napjáig, a hatályba lépés évében május 15. napjáig jelenti be az adóhatóságnál. A fent szabályozott adókedvezmény a bevallás benyújtása mellett érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a gyermekkedvezményre való jogosultságot, az öregségi nyugdíjjogosultságot igazolni kell.

Fontos kiemelni, hogy az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről minden esetben – az adatváltozást követő 15 napon belül – az adóalanynak kell bevallást benyújtania az adóhatósághoz.

 E rendelet alkalmazásában gyermek: a saját háztartásában eltartott, 18. életévét be nem töltött, valamint a 18-25 év közötti önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbefogadott, valamint mostoha és nevelt gyermek. A gyermek (gyermekek) után járó adókedvezmény egy lakás után vehető igénybe, azon lakás után, amelyben a gyermek életvitelszerűen tartózkodik. A 18-25 életév közötti gyermek esetén a kedvezmény akkor adható, ha a tanulói jogviszonya kétséget kizáróan fennáll.

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló