• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

 

     

 Kapcsolat:

0627/542-800   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

 

   

 

 

Ügyleírás:

1. Végrehajtás:

Az eljárás megindítása:

A végrehajtási eljárás megindítását végrehajtható okirat alapján kezdeményezheti az adóhatóság. Végrehajtható okiratnak minősül az ún. kivetéses adónemek (építményadó, telekadó, gépjárműadó) esetében a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős határozat (végzés). Az ún. önadózás (iparűzési adó, talajterhelési díj, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó) esetében végrehajtható okiratnak minősül a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás (Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. – továbbiakban Art. – 145.§ (1) bek.).

A végrehajtást az első fokon eljáró adóhatóság folytatja le.

A végrehajtási eljárás a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul (Art. 150.§ (1) bek.), vagyis az adóhatóság nem köteles az adózót külön felhívni a hátralék rendezésére.

Végrehajtási cselekmények az alábbiak lehetnek:

-           végrehajtás fizetési számlára (hatósági átutalási megbízás)

-           végrehajtás munkabérre (az ún. munkabér letiltás)

-           végrehajtás ingó vagyontárgyra (nagyobb értékű ingóság pl. gépjármű lefoglalása)

-           végrehajtás ingatlan vagyontárgyra (Földhivatalban az adózó ingatlanára történő végrehajtási ill. jelzálogjog bejegyeztetése az adóhatóság által).

A végrehajtási eljárás költségeit az adós viseli (Art. 163.§ (1) bek.).

Jogorvoslat:

A végrehajtás során az adóhatóság által hozott végzések, illetőleg az adóvégrehajtó (ideértve az adóhatóság megbízásából eljáró bírósági végrehajtót is) törvénysértő intézkedése vagy intézkedése elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, illetőleg az akinek a végrehajtás a jogát vagy jogos érdekét sérti – a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 8 napon belül – a végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Az ok bekövetkeztétől számított 6 hónap elteltével igazolásnak helye nincs, a benyújtott kifogást a felettes szerv érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott végrehajtási kifogást a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el. A végrehajtási kifogás eljárási illetéke 5000 Ft, melyet csekken vagy átutalással lehet megfizetni a 14100196-62000549-2400000 számú illetékbeszedési számlára.

A végrehajtási eljárás szünetelése:

A végrehajtási eljárás az alábbi esetekben szünetel:

1.         az adózó kérelmére az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

2.         a fizetési halasztás, részlefizetés, vagy adótartozás mérséklésére irányuló kérelem tárgyában jogerős döntést még nem hoztak,

3.         az adózó meghalt, illetőleg megszűnt, az adó megfizetésére határozattal kötelezett személyt megállapító határozat jogerőre emelkedéséig.

A szünetelés alatt eljárási cselekményeket hatályosan nem lehet végezni, a szünetelés megállapításáig elvégzett eljárási cselekmények azonban megtartják hatályukat (példa: amennyiben az adós ingatlanára jelzálogjogot jegyeztetett be az adóhatóság, az adózó ezt követően benyújtja fizetési könnyítési kérelmét, az adóhatóság már újabb végrehajtási cselekményt (pl. munkabér letiltást) már nem foganatosíthat, azonban a korábban bejegyeztetett jelzálogjogot nem köteles töröltetni).

Egyéb szankció:

Nem minősül végrehajtási cselekménynek az adózó gépjárművének forgalomból történő kitiltása, amelyre az adóhatóságnak a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 9.§ (4) bekezdése ad felhatalmazást.

A jogszabály értelmében amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.

Tekintettel arra, hogy ez egy szankció (nem vh. cselekmény), az adózó erre vonatkozóan végrehajtási kifogást nem nyújthat be, valamint a szankció mindaddig hatályban marad, amíg az adózó a gépjárműadó hátralékát az egy évi adótételnél kisebb összegűre nem csökkenti.

2. Fizetési könnyítés:

Az eljárás megindítása:

A fizetési könnyítés eljárás mindig az adózó kérelmére indul (Art. 133.§ (1) bek.). Fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

- a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

- átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A fent leírt jogszabályi feltételeknek együttesen kell teljesülnie. Azon adózók esetében, akik részére az adóhatóság egyszer már engedélyezett fizetési könnyítést, azonban az adózó nem tett eleget maradéktalanul a fizetési könnyítést engedélyező határozatban foglaltaknak, újabb fizetési könnyítést az adóhatóság már nem engedélyez (mivel annak a feltételnek, hogy az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető az adózó már nem felel meg).

 

3. Adómérséklés:

Az eljárás megindítása:

Az adómérséklés szintén az adózó kérelmére induló eljárás (Art. 134.§ (1) bek.). Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl más személy adóját nem engedheti el, és nem is mérsékelheti. Vagyis csak és kizárólag magánszemélyek fordulhatnak adómérséklési kérelemmel az adóhatósághoz.

A fent leírtakból kifolyólag az adózó jövedelmi és vagyoni helyzetének is azt kell tükröznie, hogy az adótartozás megfizetése ellehetetlenítené a saját és a vele közös háztartásban élők megélhetését.

A kérelem benyújtása (az adómérséklés és a fizetési könnyítés esetében egyaránt):

-           az adóhatóság kizárólag az általa rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelmet fogadja el, a kérelem nyomtatvány letölthető a www.dunakeszi.hu oldalról (letölthető dokumentumok), vagy beszerezhető az Adócsoportban,

-           a fizetési könnyítési kérelem a nem magánszemély adózó esetében illetékköteles, melynek mértéke 10.000 Ft, az eljárási illetéket csekken vagy átutalással lehet megfizetni a 14100196-62000549-24000000 számú illetékbeszedési számlára,

-           a kérelemhez az alábbi mellékleteket kötelező csatolni:

1.         Magánszemélyeknek: 3 db rezsi számlalevél, jövedelemigazolás vagy bankszámlakivonat (az adózóval közös háztartásban élő összes jövedelemmel rendelkező személytől), hitelszerződés (amennyiben az adózó, vagy a vele közös háztartásban élő lakáshitellel rendelkezik).

2.         Nem magánszemélyek: egyszerűsített éves beszámoló, főkönyvi kivonat, a 10.000 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló utalási bizonylat (feladóvevény) másolata

Az eljárás lefolytatása (az adómérséklési és a fizetési könnyítési eljárás esetében egyaránt):

-           az adózó kérelmét egyénileg az adócsoport vezetője bírálja el,

-           az eljárás folyamán figyelembe veszi az összes tényezőt, amely a fizetési nehézség kialakulásához vezetett, azonban az elsődleges és legfontosabb szempont az adózó szociális helyzete,

-           figyelembe veszi az adózó és a vele közös háztartásban élők összes havi nettó jövedelmét, a megélhetéshez szükséges havi kiadásait, valamint a vagyoni helyzetét is (vagyis az adózó és a vele közös háztartásban élők ingatlan, gépjármű tulajdonait stb.),

-           nem veszi figyelembe az adózó azon kiadásait, amelyek nem a mindennapi megélhetéshez szükségesek (példák: gépjármű hitel és gépjármű fenntartásával kapcsolatos költségek, internet, kábeltévé havidíja, telefonköltség stb.),

-           nem magánszemély adózók esetében a csatolt egyszerűsített éves beszámoló és a főkönyvi kivonat alapján veszi figyelembe az adott társaság vagy szervezet éves bevételét, költségeit, működési eredményét.

Letölthető dokumentumok:

Kérelem Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Gazdasági társaság kitöltési utmutató

 

Kérelem Mgánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Magánszemély kitöltési utmutató

Face Mask Required Signs for Businesses, Restaurants and Offices
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló