• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
KERESŐ

 Kapcsolat:

Telefon: 0627/542-800

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

       

Hatáskörrel rendelkezik:

járás székhely települési önkormányzat jegyzője (általános építéshatósági feladatok tekintetében)

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) (www.etdr.gov.hu) tárhelyének igénybevételével elektronikusan,
 • papíralapon kitöltött ÉTDR nyomtatványon (ügyfélfogadási időben hatóságunknál, kormányablakoknál, építésügyi szolgáltatási pontoknál)  

Ügymenet leírása:

Az építési tevékenység végzésére – a 312/2012(XI.8) Korm.rendelet (továbbiakban: R312) 1.mellékletében felsoroltak kivételével, és a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület kivételével – az építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.

 

Ügyintézési határidő:

21 nap

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

Az építési engedély iránti kérelemhez - tárgyától függően - mellékelni kell

(ÉTDR-be történő feltöltéssel, vagy adathordozón személyesen benyújtva, vagy postai úton küldve)

- az adott település (Dunakeszi, Göd vagy Fót) települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét

- a R312 8. melléklet szerint összeállított építészeti-műszaki dokumentációt ( pdf/a formátumban ) – aláírólap eredeti példányban is

-  az eljárási illeték befizetésének igazolását – illetékbélyeg eredetben is-

- három hónapnál nem régebbi térképmásolatot

- építtető meghatalmazását , amennyiben az ÉTDR-be feltöltést megbízottja végzi – eredeti példányban is-

- szakhatóság megkereséséhez szükséges, R312 5. melléklet szerinti dokumentációt, amennyiben szakhatóság közreműködése is szükséges az engedélykérelem elbírálásához

-  az 1997.évi LXXVIII tv.( továbbiakban: Étv) 53/F. § (1) bekezdésében meghatározott kereskedelmi építmény létesítése esetén az Étv. 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentést,

- Amennyiben a kérelmező birtokában van

a.) előzetes szakhatósági állásfoglalás(ok)t, a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval

b.) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen,

b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –,

c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –,

d) a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi hatóság engedélye.

A kérelemhez mellékelni lehet

- a R312 4. § (4) bekezdése szerinti, az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

A benyújtott mellékleteken túl, az érdemi döntést megalapozó tényállás tisztázásához a hatóság további mellékletek pótlását írhatja elő.

Eljárás illetéke:

az építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték

a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,

b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként
10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén

 • önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
 • a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,

c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,

d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett

 • hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy
 • az érintett felület minden megkezdett 200m2-ként 10 000 forint,

e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,

f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,

g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,

illetékmentes: a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentumok:

Építésügyi hatósági kérelem

 

Alle Artikel
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló