• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
KERESŐ

 

 

 

   

         

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Hatáskörrel rendelkezik:

járás székhely települési önkormányzat jegyzője (általános építéshatósági feladatok tekintetében)

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) (www.etdr.gov.hu) tárhelyének igénybevételével elektronikusan,
 • papíralapon kitöltött ÉTDR nyomtatványon (ügyfélfogadási időben hatóságunknál, kormányablakoknál, építésügyi szolgáltatási pontoknál)  

Ügymenet leírása:

Azokban az esetekben, amikor az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt

a) a telek beépítésére vonatkozó telepítési követelmények,

b) a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos követelmények,

c) helyi védelemhez köthető követelmények

előzetes tisztázása is szükséges, az építésügyi hatóságtól összevont engedélyezési eljárás lefolytatása kérhető.

Az összevont engedélyezési eljárás a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési és építési engedélyezési szakaszból áll.

Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik, azonban mellékletként az eljárás megindításakor csak az elvi építési keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges mellékleteket kell benyújtani.

Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén feltárt tények és nyilatkozatok alapján az elvi építési keretengedélyben megállapítja az építési engedély iránti kérelem benyújtásának feltételeit és kereteit.

Az elvi építési keretengedély építési tevékenység végzésére nem jogosít.

Az elvi építési keretengedély a jogerőssé válásának napjától számított egy évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az építtető kezdeményezi az engedély hatályának meghosszabbítását és az elvi építési keretengedély hatályát az építésügyi hatóság az 52. §-ban meghatározottak szerint ez idő alatt meghosszabbította, vagy a megfelelő mellékletek benyújtásával az építési engedélyezési szakasz lefolytatását.

Az összevont eljárás építési engedélyezési szakasza – külön kérelem benyújtása nélkül –

az építési engedély iránti kérelemhez előírt műszaki tartalmú dokumentáció és mellékletek, vagy

az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem mellékleteinek

ÉTDR-be történő feltöltésével kezdődik.

Ügyintézési határidő:

21 nap

 

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

1. elvi építési keretengedélyezési szakasz - kérelem tartalmától függően -:

- az adotttelepülés ( Dunakeszi, Göd, Fót)   települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy

- az eljárási illeték befizetésének igazolását – illetékbélyeg eredetben is-.

- a 312/2012(XI.8) Korm.rendelet (továbbiakban: R312) a 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt pdf/a formátumban - aláírólap eredeti példányban is

- építtető meghatalmazását, amennyiben az ÉTDR-be feltöltést megbízottja végzi – eredeti példányban is-

- három hónapnál nem régebbi térképmásolat

- az 1997.évi LXXVIII tv.( továbbiakban: Étv) 53/F. § (1) bekezdésében meghatározott kereskedelmi építmény létesítése esetén az Étv. 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentést.

- a R312 4. § (4) bekezdése szerinti, az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

2.építési engedélyezési szakasz - kérelem tárgyától függően -

- a R312 8. melléklet szerint összeállított építészeti-műszaki dokumentációt ( pdf/a formátumban ) – aláírólap eredeti példányban is

- építtető meghatalmazását, amennyiben az ÉTDR-be feltöltést megbízottja végzi – eredeti példányban is-

- szakhatóság megkereséséhez szükséges, R312 5. melléklet szerinti dokumentációt, amennyiben szakhatóság közreműködése is szükséges az engedélykérelem elbírálásához

-  az 1997.évi LXXVIII tv.( továbbiakban: Étv) 53/F. § (1) bekezdésében meghatározott kereskedelmi építmény létesítése esetén az Étv. 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentést,

- Amennyiben a kérelmező birtokában van

a.) előzetes szakhatósági állásfoglalás(ok)t, a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval

b.) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen,

b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –,

c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –,

d) a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi hatóság engedélye.

A kérelemhez mellékelni lehet

- a R312 4. § (4) bekezdése szerinti, az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

A benyújtott mellékleteken túl, az érdemi döntést megalapozó tényállás tisztázásához a hatóság további mellékletek pótlását írhatja elő.

Eljárás illetéke:

az építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték

a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,

b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként
10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén

 • önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
 • a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,

c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,

d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett

 • hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy
 • az érintett felület minden megkezdett 200m2-ként 10 000 forint,

e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,

f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,

g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentum:

Építésügyi hatósági kérelemítésügyi hatósági kérelem

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló