• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
KERESŐ

Szakhatósági eljárás

     

 Kapcsolat:

 

 Telefon: 0627/542-800        
 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

 

 

Ügyleírás:

Hatáskörrel rendelkezik: járás székhely települési önkormányzat jegyzője (általános építéshatósági feladatok tekintetében)

 

Ügymenet leírása:

Az építésügyi hatóság a kötelezési eljárást hivatalból, kérelemre vagy más hatóság megkeresésére folytatja le.

Az építésügyi hatóság az építményekkel – beleértve a hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel – kapcsolatos építési tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatai során az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményeket juttatja érvényre.

Jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésügyi hatóság elrendelheti a telek bekerítését, az engedély nélküli építményhasználat megszüntetését.

Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie( más engedélyezési eljárással összefüggésben):

 • az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, – amennyiben ez nem lehetséges, vagy ha az építtető ezt nem vállalja – a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető módon történik,
 • az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot és használat megszüntetését,
 • az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését,
 • ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett,
 • jogszerűtlen építési tevékenység esetében az építési tevékenység végzésének megszüntetését vagy a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítását,
 • az építmény környezetéből az építési tevékenység során keletkezett építési hulladék, maradék építőanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep felszínének az eredeti vagy az engedélyezett állapotban történő kialakítását, a környezetben okozott károk megszüntetését, valamint
 • energetikai tanúsítvány elkészíttetését.

Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság az érintett telek vagy építmény, építményrész tulajdonosát kötelezi. Ha az elvégzett szabálytalan tevékenységet nem a telek vagy az építmény, építményrész tulajdonosa végezte, az építtetőt vagy az építési tevékenység végzőjét kell kötelezni.

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárással összefüggésben, (építésfelügyeleti hatóság ennek hiányában)

 • a közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, továbbá más közérdekből a telek határain kerítés építését elrendelheti vagy megtilthatja,
 • közérdeknek minősülő közbiztonsági, közlekedésbiztonsági érdekből elrendelheti a meglévő kerítés lebontását vagy átláthatóvá átalakítását,
 • helyi építési szabályzat vagy annak rendelkezése hiányában a telek határain támfal építését elrendelheti.

Az építésügyi hatóság használatbavételi engedélyezési eljárás esetén a használatbavételi engedély rendelkező részében, használatbavétel tudomásulvételi eljárásában a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY-be) történő elektronikus feltöltésére.

Eljárási illeték: nincs

kérelemre indult hatósági intézkedés esetén 15.000 Ft

Vonatkozó jogszabályok:

Végrehajtási eljárás

     

Kapcsolat:

       
 Telefon: 0627/542-800

   

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.      

Ügyleírás:

A végrehajtás az építésügyi hatósági eljárás azon szakasza, amelyben a hatóság a jogszabályban meghatározott eljárási cselekmény foganatosításával gondoskodik a végrehajtható döntésben – határozatban vagy végzésben – megállapított kötelezettségek megvalósításáról. A végrehajtási szak az alapeljárástól lényegét tekintve tér el, hiszen itt már az alapeljárásban hozott döntés megvalósítása, vagyis az ügyfelet terhelő kötelezettség anyagi valóságban történő realizálásáról van szó. Ebből adódóan a végrehajtás során hozott döntések nem hatnak ki az ügy érdemében alkotott határozatra, hanem az abban foglalt kötelezettség teljesítésének előre vitelét szolgálják.

Hatóságunk döntésében megállapított kötelezettség érvényesítésére, ha annak önkéntes teljesítése elmaradt végrehajtási eljárást indítunk hivatalból.

A hatóság döntése végrehajtható, ha

 • pénzfizetésre, továbbá meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettséget állapít meg, a döntés jogerőre emelkedett, és a teljesítésre megállapított határidő vagy határnap (a továbbiakban együtt: határidő) eredménytelenül telt el,
 • a tűrésre vagy valamely cselekménytől vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedett, és az ügyfél a kötelezettséget – a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül – megszegte,
 • a döntés fellebbezésre vagy végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélküli végrehajtását, vagy biztosítási intézkedésként való alkalmazását rendelték el,
 • a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett.

Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt.

Vonatkozó jogszabályok:

Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása

     

   

         

Ügyleírás:

Törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja.

A hatóság akkor keresi meg a szakhatóságot, ha az ügyfél a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat megfizette.

Ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt – a szakhatósági eljárásért fizetendő illeték vagy díj megfizetése mellett – benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – az ügyfél meghatározott joga érvényesítésére irányuló eljárásban, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott időpontig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A hatóság a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

Az építésügyi hatóság szakhatóságként történő közreműködése során

a) helyszíni szemlét tart,

b) vizsgálja

ba) építési engedélyezési eljárásban a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdésében,

bb) használatbavételi engedélyezési eljárásban a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (2)–(4) bekezdésében,

bc) bontási engedélyezési eljárásban a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (2) és (3) bekezdésében,

bd) fennmaradási engedélyezési eljárásban a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) és (2), valamint a 43. § (3) bekezdésében,

be) egyéb hatósági eljárásban a településrendezési és építésügyi követelményekben

előírtakat

 

Ügyintézési határidő:

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap

Eljárási díj:

20 000 Forint igazgatási szolgáltatási díj

Vonatkozó jogszabályok:

nike fashion
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló