• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

 Kapcsolat:

Telefon: 27/542-800

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyleírás:

Gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás

 

A gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó rendszeres jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% -át és a gyermek, fiatal felnőtt a gyermekétkeztetést nyújtó intézmény gondozottja, ellátottja vagy tanulója.

A gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott települési támogatás mértéke a ténylegesen igénybe vett étkezés díjának 50 %-a, amely külön kérelem nélkül az önkormányzat által üzemeltetett nyári napközis táborban is igénybe vehető.

A gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott települési támogatás összege a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számára közvetlenül az intézmény számlája vagy elszámolása alapján utólag kerül átutalásra.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

1.) A kérelmező nyilatkozata:

a) lakhatási támogatás és tűzifa támogatás esetén az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett – személyekről,

b) egyéb pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.) 30 napnál nem régebbi a 16. életévét be nem töltött gyermek gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás) jogviszonyáról szóló igazolást.

7.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya)

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Ügyintézési határidő: 21 nap

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

 

知らないとオヤジ認定される36の若者言葉【随時更新】 , メンズファッションメディア
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló